34 -year -old Navas 9 lần tiết kiệm+điểm rung!Tự biểu lộ: Đoán sớm để đoán hướng của hình phạt Messi, Tipster Bola Terbaik

34 -year -old Navas 9 lần tiết kiệm+điểm rung!Tự biểu lộ: Đoán hướng của Messi trước đó [Tipster Bola Terbaik]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 11 tháng 3: “Buổi biểu diễn vòng đầu tiên của Barcelona tốt hơn nhiều.